avatar 0.00 -4.47
avatar 0.00 -2.06
avatar 0.00 -1.97
avatar 0.00 -1.91
avatar 0.00 -1.88
avatar 0.00 -1.88
avatar 0.00 -1.85
avatar 0.00 -1.85
avatar 0.00 -1.85
avatar 0.00 -1.66
avatar 0.00 -1.60
avatar 0.00 -1.56
avatar 0.00 -1.56
avatar 0.00 -1.31
avatar 0.00 -1.31